HOME Twitter FB Forest Trends

See All Recent Publications

Publication Thumbnail: The Regulatory Imperative The Regulatory Imperative

This Information Brief is based on one of the...

Publication Thumbnail: Plantas Medicinais Yawanaw Plantas Medicinais Yawanaw

The Yawanawa have captured their long-held botanical expertise in...

<BACK>

Publication Details - Đnh gi Tc động Ngho đi để giảm thiểu rủi ro x hội v đảm bảo kết quả của Hiệp định Đối tc Tự nguyện c lợi cho người ngho

Đnh gi Tc động Ngho đi để giảm thiểu rủi ro x hội v đảm bảo kết quả của Hiệp định Đối tc Tự nguyện c lợi cho người ngho

Forest Trends Information Brief No. 4

 

Michael Richards - Forest Trends

 

Download GET DOCUMENT

 

 

Abstract

Bản tin m tả vai tr của việc Đnh gi Tc động Ngho đi trong bối cảnh k kết Hiệp định Đối tc Tự nguyện (VPA) giữa cc nước sản xuất gỗ vng nhiệt đới v Lin minh Chu u (EU). Việc đnh gi trước tc động ngho đi c thể l một cng cụ hữu hiệu để xy dựng, gim st v quản l khả năng thực thi hiệp định VPA. Bản tin giới thiệu một phương php Đnh gi Tc động Ngho đi sẽ được Forest Trends thực hiện trong thời gian tới.

 

Document Stats:

Release Date: October 2012
File Type: PDF [PDF]
File Size: 550 KB
Journal:
Parent Document: Poverty Impact Assessment for Reducing Social Risks and Enhancing Pro-Poor Outcomes of Voluntary Partnership Agreements

 

Copyright © 2017 Forest Trends Association. All Rights Reserved.

Home | Who We Are | Initiatives | Resources | Contact Us | Support Us