HOME Twitter FB Forest Trends

See All Recent Publications

Publication Thumbnail: The Production-Protection Compact in the Peruvian Context The Production-Protection Compact in the Peruvian Context

In this paper we take a critical look at...

Publication Thumbnail: Laos Log and Sawnwood Export Ban Laos Log and Sawnwood Export Ban

In May 2016, the Government of Lao PDR enacted...

<BACK>

Publication Details - Đánh giá Tác động Nghèo đói để giảm thiểu rủi ro xă hội và đảm bảo kết quả của Hiệp định Đối tác Tự nguyện có lợi cho người nghèo

Đánh giá Tác động Nghèo đói để giảm thiểu rủi ro xă hội và đảm bảo kết quả của Hiệp định Đối tác Tự nguyện có lợi cho người nghèo

Forest Trends Information Brief No. 4

 

Michael Richards - Forest Trends

 

Download GET DOCUMENT

 

 

Abstract

Bản tin mô tả vai tṛ của việc Đánh giá Tác động Nghèo đói trong bối cảnh kư kết Hiệp định Đối tác Tự nguyện (VPA) giữa các nước sản xuất gỗ vùng nhiệt đới và Liên minh Châu Âu (EU). Việc đánh giá trước tác động nghèo đói có thể là một công cụ hữu hiệu để xây dựng, giám sát và quản lư khả năng thực thi hiệp định VPA. Bản tin giới thiệu một phương pháp Đánh giá Tác động Nghèo đói sẽ được Forest Trends thực hiện trong thời gian tới.

 

Document Stats:

Release Date: October 2012
File Type: PDF [PDF]
File Size: 550 KB
Journal:
Parent Document: Poverty Impact Assessment for Reducing Social Risks and Enhancing Pro-Poor Outcomes of Voluntary Partnership Agreements

 

Copyright © 2017 Forest Trends Association. All Rights Reserved.

Home | Who We Are | Initiatives | Resources | Contact Us | Support Us